Jak uzyskać opinie i warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej

Polskie prawo budowlane obliguje inwestora do zagwarantowania dla bieżącej obsługi inwestycji dostępu do drogi publicznej oraz mediów niezbędnych do funkcjonowania budynku. Minimum to zapewnienie wody do celów bytowych, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków bytowych i zapewnienia źródła ciepła do budynku.

Podstawą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę jest uzyskanie stosownych opinii o możliwości przyłączenia do sieci. Opinia jest dokumentem, o który może wystąpić każdy potencjalny inwestor, bez znaczenia jest w tym przypadku posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Gestorzy określają w niej teoretyczną możliwość zapewniania technicznej możliwości zasilania danego budynku bez określania formalnych, prawnych oraz merytorycznych warunków przyłączenia. Do uzyskania opinii potrzebna jest zwykle jedynie mapa nieaktualizowana oraz wniosek z określeniem zapotrzebowania na media. Ustawowy czas otrzymania opinii to 30 dni. Informacje na temat jednostki administrującej daną siecią w rejonie lokalizacji inwestycji można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta, ewentualnie w jednostce administracji geodezyjnej. W przypadku składania wniosku o wydanie warunków przyłączenia może zaistnieć konieczność przedłożenia aktualnej mapy zasadniczej do projektowania w skali 1:500 podpieczętowanej przez geodetę. Należy się wykazać prawem do dysponowania nieruchomością w postaci odpisu aktu notarialnego nabycia nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów itp. Gestor sieci poza technicznymi informacjami dotyczącymi przyłączenia do sieci z reguły przedstawia w załączeniu również wzór umowy przyłączeniowej.

We wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków należy podać także informację o przewidywalnym poborze wody i jej przeznaczeniu, a ponadto wskazać szacunkową ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z naszego domu. Do zakładu energetycznego, z którego chcielibyśmy uzyskać warunki techniczne przyłączy prądu należy podać moc przyłączeniową, która obliczana jest na podstawie wszystkich odbiorników elektrycznych, jakie planujemy w naszym domu. We wniosku najlepiej zaznaczyć, że prąd będzie nam potrzebny nie tylko do przeprowadzenia robót budowlanych, ale także i do późniejszego użytkowania budynku. Jeżeli staramy się o przyłączenie gazu we wniosku należy określić na jakie cele będzie wykorzystywany gaz, rodzaj i liczbę przewidywanych odbiorników gazu (kuchenka, kocioł itp.). Jeśli gaz będzie źródłem ogrzewania trzeba także podać kubaturę wszystkich ogrzewanych pomieszczeń i moc kotła, a także proponowane usytuowanie układu rozliczeniowego (służącego do rozliczeń za dostarczanie paliwa). Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą z oznaczonym miejscem doprowadzania przewodu gazowego oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Dostawcy mediów biorąc pod uwagę warunki techniczne i ekonomiczne związane z danym terenem zadecydują o możliwości przyłączenia. Nie zawsze jednak decyzja ta jest pozytywna, gdyż czasem budowa przyłącza dla jednego inwestora może okazać się zupełnie nieopłacalna dla dostawcy. Wówczas nie otrzymamy warunków przyłączy. Należy wtedy sprawdzić, czy w sąsiedztwie nie ma działek, których właściciele także planują dokonania przyłączy.

Jeśli decyzja będzie pozytywna otrzymamy od gestorów sieci warunki techniczne, z których dowiemy się w jaki sposób budowane przyłącze będzie się łączyć z siecią główną, jakich użyć materiałów, gdzie zainstalować licznik oraz jakie są przybliżone koszty budowy przyłącza. Jeżeli przyłączenie jest możliwe należy złożyć kolejny wniosek – o zawarcie umowy przyłączeniowej, do którego należy dołączyć warunki techniczne oraz mapę. Niektórzy gestorzy dołączają umowę przyłączeniową już do wydanych warunków technicznych.

Dopiero po podpisaniu umowy przyłączeniowej możemy zlecić instalatorom wykonanie projektów przyłączy. Gotowe projekty wraz z otrzymanymi wcześniej kopiami warunków przyłączenia należy złożyć u gestorów sieci w celu ich uzgodnienia.Przepisy regulujące przedmiotowe kwestie:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
3. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

gestorzy sieci nie pobierają żadnych opłat na etapie wydawania warunków przyłączeniowych lub zapewnień (za wyjątkiem niektórych gestorów sieci odpowiedzialnych za dostawę wody i odprowadzania ścieków). Opłaty za podłączenie są widoczne na umowie o przyłączenie, która najczęściej jest dołączana do warunków przyłączeniowych.

Termin na wydanie warunków przyłączenia elektroenergetycznych:


(Rozp. ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,§ 9)


1. 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
2. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wytwórcę energii elektrycznej zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV;
4. 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.

Termin na wydanie warunków przyłączenia gazowych:


(Rozp. ministra gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego §7,8) 
1. 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I; 
2. 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B pod grupy II; 
3. 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej C.