Czy wybrany projekt będzie pasował do mojej działki?

Analizę możliwości adaptacji wybranego projektu do kształtu i wymiarów działki w zakresie gabarytów, przepisów prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powinien wykonać projektant dokonujący adaptacji projektu. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić zgodność gabarytów budynku oraz jego formy, funkcji, kolorystyki i materiałów wykończeniowych w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zapisami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a także warunków lokalnych przestrzennych i geotechnicznych. Analiza taka powinna obejmować wizję lokalną w terenie oraz upewnienie się o braku kolizji lokalizacji budynku z sieciami lub zielenią wysoką i niską.
Należy również zwrócić uwagę na kontekst kulturowy, historyczny, urbanistyczny i przestrzenny otoczenia przewidywanej lokalizacji budynku. Ocenę taką należy zlecić profesjonaliście tak żeby mieć gwarancję że Państwa wymarzony dom nie będzie sprzeczny z charakterem okolicy.