Jakie są całościowe koszty związane z projektem i uzyskaniem pozwolenia na budowę?

Podstawowymi kosztami związanymi z procedurą ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę jest cena opracowania projektowego i adaptacji projektu. Niezależnie inwestor ponosi koszty wykonania mapek sytuacyjnych przez uprawnionego geodetę, koszty opinii geotechnicznej (badań gruntowych), koszty opinii o możliwości przyłączenia budynku do mediów przez gestorów sieci oraz koszty ewentualnego pełnomocnictwa (w przypadku gdy inwestor zleca ubieganie się o pozwolenie na budowę niezależnemu podmiotowi). Urząd nie pobiera opłat administracyjnych za wydanie pozwolenia na budowę dla funkcji mieszkalnych.