Czy zakup projektu oraz złożenie go we właściwym urzędzie wystarczy do uzyskania pozwolenia na budowę?

Opracowanie projektowe wykonane w 4 egzemplarzach stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę po uprzedniej adaptacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe (architekt, konstruktor). Adaptację projektu można zamówić w pracowni oryginalneprojekty.pl lub zlecić niezależnemu architektowi.

Do wykonania adaptacji potrzebne są aktualne mapki zasadnicze wykonane przez uprawnionego geodetę, oryginał wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego z klauzulą ostateczności, opinia geotechniczna o możliwości posadowienia budynku, zapewnienia gestorów sieci o możliwości przyłączenia budynku do mediów.

Adaptacja przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe obejmuje również wykonanie części dokumentacji projektu budowlanego dotyczącej projektu zagospodarowania terenu zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do zaadaptowanego projektu należy dołączyć wniosek o pozwolenie na budowę (druk można otrzymać we właściwym urzędzie powiatowym), potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (w formie oświadczenia – druk można otrzymać we właściwym urzędzie powiatowym) oraz ewentualnie decyzję o odrolnieniu gruntu.