Regulamin

Oryginalneprojekty.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie oryginalneprojekty.pl prowadzony jest przez Oryginalne Projekty K. Idaszewski, M. Lewandowicz, M. Przybył S.C.( zwanego dalej również „Sklepem”). 

1. [Definicje]
1.1.„Sprzedający” Oryginalne Projekty K. Idaszewski, M. Lewandowicz, M. Przybył S.C. z siedzibą przy ul.Kazimierza wielkiego 14a/2 w Poznaniu.
1.2. „Kupujący”, „Klient” - dowolna osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych.
1.3. „Konsument”- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
1.4.„Serwis” witryna internetowa o adresie www.oryginalneprojekty.pl.
1.5. „Towar” projekty branżowe i graficzne oraz kosztorysy autorstwa Sprzedającego dostępne w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia.
2. [Postanowienia ogólne]
2.1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

2.2. Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

2.3. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Opracowane zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Z uwagi na prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości, przysługujące Sprzedającemu do Towaru, Kupujący zobowiązuje się do ich honorowania. Sprzedający oświadcza iż nie są one ograniczone w zakresie objętym umową i zostają przeniesione na Kupującego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Kupującego. Prawa autorskie do Towaru nie mogą być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.

2.4. Wszystkie projekty branżowe wchodzące w skład opracowania projektowego wykonane są w języku polskim, przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz są wzajemnie skoordynowane.

2.5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Oryginalneprojekty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Oryginalneprojekty.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2.6. Sprzedający oferuje Towary w postaci:

a) Projekt - „gotowy”, zawartość dokumentacji:
projekt planu zagospodarowania,
projekt budowlany branży architektonicznej,
projekt budowlany w branży konstruktorskiej,
projekt budowlany w branży instalacji sanitarnych,
projekt budowlany w branży instalacji CO,
projekt budowlany w branży elektrycznej i odgromowej.
b) Opcjonalnie projekty mogą zostać wyposażone w projekty instalacji wentylacji mechanicznej, solarnej, kominka z płaszczem wodnym lub/i pompy ciepła
c) Kosztorys – szczegółowy budowlany kosztorys inwestorski w formie elektronicznej,

2.7. Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji do warunków i przepisów miejscowych.
2.8. Projekty z oferty Serwisu wymagają adaptacji przez uprawnionego architekta wraz z dopasowaniem posadowienia, fundamentowania i zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
Autorzy Serwisu Oryginalneprojekty.pl zwracają uwagę na atrakcyjne warunki cenowe adaptacji projektu przez serwis. Cennik usług dodatkowych dostępny jest w zakładce
2.9. Autorzy dopuszczają zmiany w projekcie dotyczące:
sposobu fundamentowania,
podpiwniczenia obiektu,
lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych,
układu ścian działowych,
materiałów wykończeniowych,
sposobu prowadzenia instalacji wewnętrznych,
kolorystyki budynku.
Wszystkie w/w zmiany wymagają pisemnej zgody autorów projektu, która załączana jest do zakupionego Towaru.
3. [Składanie zamówienia]
3.1. Kupujący może złożyć zamówienie na Towary:
a) za pośrednictwem Sklepu internetowego spełniając następujące warunki:
wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.oryginalneprojekty.pl,
dokonać wyboru Towaru poprzez skorzystanie z przycisku „dodaj do koszyka" i złożyć zamówienie,
wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane Kupującego i ewentualne uwagi,
zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie,
b) za pomocą maila biuro@oryginalneprojekty.pl.
Zamówienia w powyższej formie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok,
c) telefonicznie, pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt w godzinach działania sklepu.
3.2. Sprzedawca w ciągu 48 godzin potwierdzi przyjęcie zamówienia i mailowo lub telefonicznie uzgodni szczegóły transakcji. Potwierdzenie złożenia zamówienia, nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W potwierdzeniu będzie wskazany zamówiony Towar, cena z uwzględnieniem podatku, koszty oraz termin i sposób dostawy. 
3.3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy(soboty, niedzielę, święta) będą potwierdzane w następującym dniu roboczym.
3.4. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone,
c) adresu e-mail.
d) w przypadku klientów, którzy nie są konsumentami również numer NIP,
3.5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
akceptacją niniejszego regulaminu,
wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

4.[Zapłata i formy płatności]
4.1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
4.2. Możliwe są następujące formy płatności:
Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ….., zamówienie jest przygotowane do wysyłki,
Za pobraniem/przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub przy odbiorze osobistym. W wybranych przypadkach …. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

4.3. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – faktura VAT.

4.4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Dostawy wskazanym w Oryginalneprojekty.pl w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”.

Koszty przesyłki: KOSZT PRZESYŁKI
35 PLN w przypadku przelewu,
45 PLN w przypadku płatności za pobraniem.
5. [Realizacja zamówienia]
5.1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.
5.2. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.
5.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.
5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających.
5.5. Zmówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
5.6. Przed odebraniem przesyłki Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
5.7. Czas dostawy wynosi przeważnie do 7-14 dni roboczych i potwierdzany jest telefonicznie, lub mailowo. Projekty oznaczone jako „Nowe” dostępne są zwykle w przeciągu 21-30 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. 
5.8. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm - Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałym fakcie.
5.9. Projekty indywidualnie modyfikowane na życzenie i po uzgodnieniu klienta, nie podlegają zwrotowi.
6. [Odstąpienie od umowy]
a. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (wejście w życie 25.12.2014 roku) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta.
Przy czym do dnia wejścia przedmiotowej ustawy w życie tj. do dnia 24.12.2014 roku obowiązuje dotychczasowy termin 10 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny.
b. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
c. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wyłącznie w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przedsiębiorca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
d. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
e. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
f. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
g. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
h. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
i. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
j. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
k. W przypadku zakupionych Towarów, zwrot nie zostanie przyjęty i jest niemożliwy gdy zostaną usunięte oryginalne plomby zabezpieczające Towar. Ich usunięcie świadczy o wykorzystaniu praw autorskich przysługujących Sprzedającemu. Zwrotowi nie może podlegać również kosztorys inwestorski w dostarczany w formie elektronicznej nie zabezpieczony przed kopiowaniem.
l. Zwrot możliwy jest w przypadku niezaistnienia naruszeń opisanych w punkcie k. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki … ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym lub mailem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do … przed dokonaniem zwrotu zapłaty przez … na wskazane konto Klienta. Zwrotowi podlegają wszystkie nakłady poniesione przez Kupującego przy realizacji zamówienia. Zwrot następuje maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania Towaru.

7. [Przetwarzanie danych osobowych]
7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.
7.2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach ofertowych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
7.3. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
7.4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

8. [Reklamacje]
8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów poprzez Serwis należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym pod adres…. lub na adres e-mailowy: biuro@oryginalneprojekty.pl Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
8.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającego reklamację.
8.3. O decyzji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub na wskazany adres e-mail.

9. [Postanowienia końcowe]
9.1. Sprzedający może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Oryginalneprojekty.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez …. który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Oryginalneprojekty.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
9.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9.3. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
9.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem właściwe jest prawo polskie.

POUCZENIE O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca informuje, że treść informacji o jakich ma obowiązek poinformować konsumenta zgodnie z art. 12 pkt. 1-12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, zostały szczegółowo uregulowane w regulaminie znajdującym się na stronie internetowej oryginalne projekty.pl.
2. Sprzedawca informuje również, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
3. Umowę uważa się za zrealizowaną w chwili odbioru przez Kupującego (konsumenta) zamówionego projektu.